Regulamin korzystania z serwisu „Zapiski dietetyka” oraz sklepu on-line

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług dietetycznych świadczonych przez dietetyk mgr Aleksandrę Leszczyńską za pośrednictwem serwisu https://zapiskidietetyka.pl  (dalej: „Serwis”).
 2. Serwis jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez dietetyka Aleksandrę Leszczyńską  (dalej: „Administratora” lub „Dietetyka”) prowadzącą działalność nierejestrowaną (w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców) w zakresie porad dietetycznych oraz opracowywania kompleksowych planów dietetycznych lub żywieniowych.
 3. Kontakt z Administratorem możliwy jest drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu kontakt@zapiskidietetyka.pl   lub formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://zapiskidietetyka.pl/kontakt/ .
 4. Serwis składa się z Bloga, na którym publikowane są informacje oraz porady dietetyczne o charakterze ogólnym oraz ze Sklepu, za pośrednictwem którego można zakupić indywidualną konsultację lub plan dietetyczny;
  1. Blog dostępny jest dla każdego użytkownika Internetu (dalej: „Użytkownik”),
  2. Ze Sklepu może skorzystać każda osoba zainteresowana po akceptacji Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia (dalej: „Pacjent”).
 5. W ramach Sklepu Administrator udostępnia następujące usługi (dalej: „Usługi”):
  1. Pojedyncza konsultacja dietetyczna,
  2. Jadłospis 7- lub 14-dniowy,
  3. Opieka dietetyczna on-line,
  4. Naukowe opracowanie jednostki chorobowej.
 6. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Serwisie są własnością Administratora lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

Użytkownik ma prawo do pobierania udostępnionych dokumentów na użytek własny pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część Serwisu nie może być w całości ani w części kopiowana w celach komercyjnych, publikowana, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Administratora.

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
 1. W celu skorzystania z Usługi Pacjent zobowiązany jest do spełnienia wszystkich poniższych warunków:
  1. Wypełnienia ankiety z pytaniami (wywiad żywieniowy) – tym samym dostarcza dane potrzebne do ułożenia diety, wraz z ewentualnymi odpowiedziami na dodatkowe pytania przesłane przez Dietetyka;
  2. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia;
  3. Dokonania opłaty zgodnie z cennikiem Usług przelewem bankowym na rachunek o numerze 18 2490 0005 0000 4000 9001 6881. bezpośrednio przed jej przygotowaniem.
  4. Podania zgodnie z prawdą wszystkich istotnych informacji na temat jednostek chorobowych, przyjmowanych leków lub suplementów. Skorzystanie z Usługi opartej na niepełnych lub nieprawdziwych danych może spowodować negatywne konsekwencje dla zdrowia Pacjenta.
 2. Pacjent ma prawo do:
  1. Uzyskania fachowej porady dietetycznej i rzetelnie przygotowanego planu żywieniowego,
  2. Otrzymania rozpisanego indywidualnie planu dietetycznego/żywieniowego w ciągu 5-10 dni roboczych od daty zaksięgowania środków na rachunku bankowym Dietetyka zgodnie z wartością zakupionej Usługi lub w innym terminie, obustronnie ustalonym z Dietetykiem.
 3. Dietetyk zobowiązuje się:
  1. Zgodnie z etyką zawodową oraz wiedzą fachową przeprowadzić wywiad żywieniowy, konsultacje Pacjenta oraz wykonać zamówioną Usługę,
  2. Zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące stanu zdrowia Pacjenta,
  3. W razie uzasadnionej potrzeby do stałego kontaktu z Pacjentem za pomocą poczty e-mail, wymiany produktów w danych posiłkach oraz modyfikacji diety (korekt w jadłospisie, wykluczania niektórych produktów itp.) w okresie trwania programu.
 1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, że

 1. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest mgr Aleksandra Leszczyńska prowadząca działalność nierejestrowaną (w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców) w zakresie porad dietetycznych oraz opracowywania kompleksowych planów dietetycznych oraz żywieniowych.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu kontakt@zapiskidietetyka.pl lub formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://zapiskidietetyka.pl/kontakt/.
 3. Dane osobowe, w tym dane o stanie zdrowia przetwarzane są w celu skorzystania z Usług oferowanych przez Sklep prowadzony w Serwisie https://zapiskidietetyka.pl.
 4. Podstawową przesłanką przetwarzania danych osobowych Pacjentów, w tym danych o stanie zdrowia jest dobrowolna i świadomie wyrażona wyraźna zgoda na przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgoda może zostać wycofana do czasu zawarcia umowy pomiędzy Pacjentem a Administratorem, tj. zaksięgowania zapłaty za Usługę na rachunku bankowym. Po tym momencie dane osobowe przetwarzanie są także na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu wykonywania umowy,
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. rozliczeń z właściwymi organami podatkowymi (dotyczy to danych osobowych zwykłych, nie dotyczy danych o stanie zdrowia),
  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, tj. np. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  4. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o charakterze reklamowym drogą elektroniczną (nie dotyczy danych o stanie zdrowia).
 5. Odbiorcami podanych danych osobowych mogą być zewnętrzni dostawcy usług informatycznych, w szczególności dostawcy serwerów. Odbiorcami danych zwykłych (imię, nazwisko) mogą być ponadto podmioty świadczące usługi prawne lub księgowe. Administrator zobowiązuje się do korzystania z usług podmiotów gwarantujących bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych (Zaufanych partnerów).
 6. Okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od podstawy prawnej przetwarzania i może być zróżnicowany dla kategorii danych osobowych.
  1. Dane o stanie zdrowia Administrator przetwarza do momentu wycofania zgody (przed zawarciem umowy). Po zawarciu umowy dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami określony przepisami Kodeksu cywilnego.
  2. Dane zwykłe przetwarzane będą do czasu wypełnienia obowiązków przewidzianych prawem podatkowym, tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła transakcja.
  3. Dane kontaktowe (adres e-mail) odbiorców newslettera będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
 7. Osobie, której dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem przysługują następujące prawa:

7.1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii: osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą na jej żądanie, kopię danych osobowych podlegających  przetwarzaniu.

7.2. Prawo do sprostowania danych: osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych  osobowych, które są nieprawidłowe.

7.3. Prawo do usunięcia danych: osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie;

c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

7.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania: osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) Kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy,

b) Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

c) Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

7.5. Prawo do sprzeciwu: jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim  przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

7.6. Ponadto osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Dannych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie narusza prawo.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych przez Serwis następuje na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu, spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności i jego serwisem technicznym. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od momentu ich publikacji na stronie internetowej www.zapiskidietetyka.pl Usługi, których świadczenie rozpoczęło się przed wejściem w życie zmian, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

4. Użytkownik, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania z Serwisu.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 18 luty 2019